Kancelaria adwokacka SosnowskiLegal z Warszawy oferuje pełną obsługę prawną w obszarze Prawa Zamówień Publicznych: odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowań. Przetargi. Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych. Zespół tworzą specjaliści w tej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnią praktykę w obsłudze zarówno podmiotów występujących w roli Zamawiających, jak i Wykonawców. Zapewniamy kompleksowe doradztwo klientom na terenie Warszawy oraz całego kraju.

Rekomendujemy optymalny dla zamawiającego tryb postępowania, przygotowujemy dokumentację przetargową. Zapewniamy doradztwo prawne na rzecz wykonawców uczestniczących w przetargach publicznych. Kancelaria Sosnowskilegal przygotowuje koncepcje i zapewnia obsługę przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, a także postępowań przetargowych dotyczących inwestycji, w ramach których przewidziane jest wykorzystanie środków z funduszy europejskich i innych programów pomocowych. Przedstawiamy opinie prawne i rekomendacje dotyczące wykonywania i wprowadzania zmian do umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

W szczególności oferujemy:

Dla wykonawców:

  • Pomoc w przygotowaniu oferty. Opracowanie strategii działania w celu wygrania przetargu. Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego.
  • Badanie poprawności ofert konkurencyjnych. Opracowanie pism i wniosków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
  • Sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja przed KIO. Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych. Przystąpienia do postępowań przed KIO.
  • Przygotowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Udział w negocjacjach z Zamawiającym, odprawach i naradach, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Dla zamawiających

  • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego. Pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej. Prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.
  • Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego.
  • Weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez Wykonawców. Przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania).
  • Obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego (realizacji umowy, uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi).

Najnowsze wpisy

7 października 2018

Jak sprawdzić ofertę konkurencji i znaleźć w niej błędy.

Zasada jawności postępowania to jedna z głównych zasad Prawa zamówień publicznych. Pytanie o możliwość sprawdzenia oferty innego wykonawcy wymaga jednak pewnego wyjaśnienia. Każdy, kto regularnie uczestniczy […]
22 września 2018

Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia – zamówienia publiczne.

Zasady udzielania zamówień w trybie zamówień publicznych uregulowane zostały ustawą o tej samej nazwie, czyli prawem zamówień publicznych, i większość z nich ma charakter bezwzględnie obowiązujący, […]
16 sierpnia 2018

Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia?

Ustawa prawo zamówień publicznych enumeratywnie wymienia przypadki kiedy zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, oferta zostanie zatem odrzucona, gdy np.: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w […]
27 maja 2018

Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie […]
20 maja 2018

Uzupełnienie dokumentów przetargowych.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń wymaganych ustawą, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających określone okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, […]