3 marca 2018

Podstawy wykluczenia wykonawców – zamówienia publiczne.

Ustawa prawo zamówień publicznych reguluje udzielanie zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, jej przepisy określają zatem zasady i tryb udzielania zamówień, środki ochrony prawnej, kontrolę […]
3 października 2017

Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?

Istotą zabezpieczenia jest pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zamawiający może zatem żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przepisy nie precyzują w […]
18 września 2017

Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, natomiast oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału […]
18 maja 2017

Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?

Jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas zamawiający zobowiązany jest taką ofertę odrzucić. Zasadniczą przesłanką uprawniającą zamawiającego do odrzucenia […]
18 kwietnia 2017

Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, a wszelkie ograniczenia tej zasady muszą wynikać prosto z ustawy, powyższe nie oznacza jednakże, że przedsiębiorca zobowiązany jest ujawnić […]
18 stycznia 2017

Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ?

Zasadą jest, że oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ulega odrzuceniu, jednocześnie inny przepis ustawy prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający […]