Kancelaria Obsługa zamówienia publiczne

7 października 2018

Jak sprawdzić ofertę konkurencji i znaleźć w niej błędy.

Zasada jawności postępowania to jedna z głównych zasad Prawa zamówień publicznych. Pytanie o możliwość sprawdzenia oferty innego wykonawcy wymaga jednak pewnego wyjaśnienia. Każdy, kto regularnie uczestniczy […]
22 września 2018

Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia – zamówienia publiczne.

Zasady udzielania zamówień w trybie zamówień publicznych uregulowane zostały ustawą o tej samej nazwie, czyli prawem zamówień publicznych, i większość z nich ma charakter bezwzględnie obowiązujący, […]
16 sierpnia 2018

Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia?

Ustawa prawo zamówień publicznych enumeratywnie wymienia przypadki kiedy zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, oferta zostanie zatem odrzucona, gdy np.: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w […]
27 maja 2018

Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie […]
20 maja 2018

Uzupełnienie dokumentów przetargowych.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń wymaganych ustawą, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających określone okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, […]
14 maja 2018

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Fakt, że oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o zamówienia publiczne nie oznacza jeszcze, że postępowanie to się zakończyło i zostanie z danym wykonawcą zawarta umowa, […]
5 maja 2018

Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jest jawne, wyjątki od tej zasady może jednakże wprowadzić sam zamawiający, ustawa przyznaje mu bowiem prawo […]
3 października 2017

Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?

Istotą zabezpieczenia jest pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zamawiający może zatem żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przepisy nie precyzują w […]
18 września 2017

Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, natomiast oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału […]