Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia – zamówienia publiczne.
22 września 2018
Przegrałeś przetarg – zobacz jak można się odwołać
8 lutego 2019

Zasada jawności postępowania to jedna z głównych zasad Prawa zamówień publicznych. Pytanie o możliwość sprawdzenia oferty innego wykonawcy wymaga jednak pewnego wyjaśnienia. Każdy, kto regularnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych w trybie zamówień publicznych ma świadomość, że przepisy ustawy zmieniają się bardzo często.

Jeszcze nie tak dawno ofertę wykonawcy stanowił zbiór dokumentów wymaganych przez zamawiającego i określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obecnie kompletna oferta składa się niejako z kilku elementów, począwszy od jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, poprzez oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, a na dowodach spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu odrzuceniu kończąc. Stąd pewną konsternację budzić może zagadnienie wglądu do ofert konkurentów.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, z treścią ofert nie można zapoznać się do chwili ich otwarcia. Od tej jednak chwili treść ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne jest jawna, z wyjątkiem tych części, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a wykonawca składając ofertę zastrzegł to w odpowiedni sposób.

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą jednak być objęte nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu, który zamawiający ma obowiązek sporządzić w toku postępowania.

Tym samym każda złożona oferta – z wyjątkiem ofert zwróconych wykonawcy – stanowi element protokołu. Zamawiający ma obowiązek udostępnić protokół lub załączniki do protokołu na wniosek każdego wykonawcy i przekazać go w postaci elektronicznej, a w przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Formalnie zatem procedura wglądu w oferty konkurencji jest bardzo prosta i uzależniona jest wyłącznie od prawidłowego złożenia wniosku.

W tym miejscu należy się jednak pochylić nad tym, jaki cel przyświeca wnioskodawcy, wnoszącemu o udostępnienie protokołu zamówienia. Jak pokazuje doświadczenie, zazwyczaj chodzi o zweryfikowanie poprawności oceny zamawiającego w zakresie spełniania przez konkurenta warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy próbują więc sprawdzać wzajemnie swoje oferty oraz kwestionować prawdziwość lub zasadność złożonych oświadczeń. Oczywiście zawiadomienie o tym zamawiającego nie ma formalnie mocy prawnej, gdyż niezgodne z ustawą działania zamawiającego powinny zostać wykazane w trakcie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbę Odwoławczą.

Zdarza się jednak ciągle, co prawdopodobnie stanowi pozostałość istniejącego niegdyś w zamówieniach publicznych trybu zgłaszania protestów, że wykonawcy przedkładają zamawiającemu obszerne analizy ofert konkurencji oraz znalezionych w nich błędów.

Odpowiadając wreszcie na drugie pytanie zawarte w tytule, dotyczące znajdowania nieprawidłowości, nie jest tajemnicą, iż najskuteczniejszą metodą jest dokładna przeanalizowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz porównanie jej z treścią oferty konkurenta.

Z pewnością pomocna jest również bardzo dobra znajomość branży oraz działań i projektów, realizowanych przez konkurencję. Pozwala to bowiem poddać w wątpliwość zarówno niezbyt jasne sformułowania w oświadczeniach dotyczących posiadanych wiedzy i doświadczenia czy też wielkość zatrudnienia, jak również oświadczenia o niepodleganiu odrzuceniu (na przykład gdy wykonawca powziął wiadomość, iż wbrew oświadczeniu konkurenta, zalega on z zapłatą podatków).

Pamiętać trzeba jednak, iż oczywiste omyłki pisarskie podlegają korekcie przez zamawiającego, a ponadto może on wzywać wykonawców do składania wyjaśnień. Może się zatem zdarzyć, że do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty lepiej nie wskazywać niektórych błędów konkurentów, gdyż da to podstawę do złożenia odwołania, a w przypadku wskazania ich wykonawcy, zostaną one naprawione.

Kancelaria adwokat Sosnowski adwokaci i radcowie prawni zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zamówień publicznych na terenie całego kraju. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr (22) 2951294 lub e-mail:  sekretariat@adwokatjsosnowski.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *