Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
18 maja 2017
Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
3 października 2017

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, natomiast oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie natomiast z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych ustawą oświadczeń lub dokumentów lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź gdy oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Podobnie zamawiający postępuje, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Z zacytowanej regulacji jednoznacznie wynika, iż to zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów, ustawa jednakże milczy na temat sytuacji, gdy sam wykonawca dostrzeże braki lub niepoprawności w dokumentacji. W takim przypadku żaden przepis co prawda nie pozbawia wykonawcy możliwości złożenia nowych dokumentów zamawiającemu bez uprzedniego wezwania, kwestia ta budzi jednak liczne wątpliwości, a takie samodzielne działanie wykonawcy może być dla niego niekorzystne.

Na uwagę w tym względzie zasługuje przede wszystkim wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1316/17, w którym wskazano, iż „Samodzielne złożenie zamawiającemu przez wykonawcę nowych dokumentów powinno być respektowane przez zamawiającego i zamawiający powinien brać nowe dokumenty pod uwagę w trakcie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania ofert. Zamawiający powinien brać te dokumenty pod uwagę tak jakby ich zażądał na zasadzie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”.

Z przytoczonego orzeczenia jednoznacznie zatem wynika, iż wykonawca może, bez uprzedniego wezwania ze strony zamawiającego, złożyć dokumenty których brak lub nieprawidłowości zauważył, zwrócić uwagę jednakże na ostatnie zdanie zacytowanego fragmentu, które stanowi, że  zamawiający powinien brać te dokumenty pod uwagę tak jakby ich zażądał na zasadzie art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż dla wykonawcy ma to zasadnicze znaczenie.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, ponowne wezwanie do uzupełnienia tych samych informacji jest nieuprawnione, wobec możliwości jednokrotnego zastosowania trybu art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie uzupełniania dokumentów, jeśli zatem wykonawca dokona uzupełnienia bez wezwania zamawiającego, lecz przedłożone dokumenty nadal będą zawierały braki lub będą wymagały wprowadzenia poprawek, wówczas zamawiający może uznać, iż czynność związana z wezwaniem wykonawcy do uzupełnienia dokumentów miała już miejsce, nie można jej więc powtórzyć w tym zakresie i wykonawca będzie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Kwestia uzupełniania dokumentów przez wykonawcę bez wezwania ze strony zamawiającego nie jest jednoznacznie interpretowana również przez Krajową Izbę Odwoławczą, w tym miejscu warto bowiem zwrócić uwagę na wyrok z dnia 16 września 2016 r., sygn. akt: KIO 1720/16, w którym Izba stwierdziła, iż „Zamawiający nie jest zobowiązany rozpatrywać dokumentów wykonawcy, które zostały złożone poza procedurą określoną w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)”.

Jeszcze bardziej rygorystyczne stanowisko zaprezentowane zostało w wyroku z dnia 1 lipca 2016 r., sygn. akt: KIO 990/16, zgodnie z którym „wyjaśnianie i uzupełnianie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odbywa się na wezwanie zamawiającego i w okolicznościach wskazanych w tych przepisach, w przeciwnym przypadku wystąpiłaby możliwość dokonywania dowolnego uzupełniania, zmiany oraz wszelkich modyfikacji oświadczeń i dokumentów, a w konsekwencji treści oferty, po upływie terminu składania ofert, co całkowicie burzyłoby porządek prawny w tym zakresie”, orzeczenie to całkowicie zatem wyklucza możliwość uzupełniania dokumentów bez wezwania przez zamawiającego do tej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *