Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
18 września 2017
Podstawy wykluczenia wykonawców – zamówienia publiczne.
3 marca 2018

Istotą zabezpieczenia jest pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zamawiający może zatem żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przepisy nie precyzują w jakim terminie wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie, biorąc jednakże pod uwagę, iż celem zabezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie powinno być wniesione przed zawarciem umowy i powinno być ustanowione na cały okres jej obowiązywania.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, ustawa dopuszcza bowiem wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto, za zgodą zamawiającego, zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia udzielonego w pieniądzu nie ma wątpliwości co do terminu jego udzielenia, gdyż przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wprost stanowią, iż zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z kolei kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W praktyce problem pojawia się jednakże, gdy zabezpieczenie ma postać gwarancji lub poręczenia, gdyż jak wynika z powyższego, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu jest inny niż data wykonania umowy, jak więc tę kwestię rozwiązać w przypadku innych zabezpieczeń? W takiej sytuacji przyjmuje się, iż wykonawca powinien przedstawić dokument zabezpieczenia na okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej obowiązywania, czyli zgodnie z terminami trwania umowy określonymi w jej treści.

Jeśli więc umowa ma zostać zawarta w dniu 1 stycznia, a okres jej obowiązywania to 9 miesięcy, wówczas gwarancja, bądź poręczenie, powinna zostać udzielona na okres od 1 stycznia do 30 września. Zwrócić uwagę jednak należy, że w praktyce bardzo często rozliczenie umowy między zamawiającym, a wykonawcą następuje później niż formalna data zakończenia umowy, w takim więc przypadku, gdy zabezpieczenie nie zostało udzielone w pieniądzu, zamawiający może żądać wniesienia zabezpieczenia na dodatkowy okres, konieczny do rozliczenia umowy.

W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzymuje wpłacone przez wykonawcę wadium wraz z odsetkami. W trakcie realizacji umowy wykonawca może jednakże dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia o których stanowi ustawa, a ponadto, za zgodą zamawiającego, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, których wniesienie jest uzależnione właśnie od zgody zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia musi być jednak dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jeżeli zaś okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *