Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?
27 maja 2018
Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia – zamówienia publiczne.
22 września 2018

Ustawa prawo zamówień publicznych enumeratywnie wymienia przypadki kiedy zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, oferta zostanie zatem odrzucona, gdy np.: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium lub zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Na temat odrzucenia oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny lub kosztu wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza, szczególnie w kontekście zawartej w ofercie stawki VAT, wypracowując w tym zakresie jednoznaczne stanowisko, że wskazanie niewłaściwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, która w tym zakresie odwołuje się do ustawy o cenach towarów i usług, przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się ponadto podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Z zacytowanej definicji ceny jednoznacznie zatem wynika, że stawka VAT jest częścią składową ceny i właśnie takie rozumienie ceny stanowiło podstawę do uznania, iż określenie błędnej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny.

W wyroku z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1462/17, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż „W celu prawidłowego porównania cen ofert, złożonych w trybie zamówień publicznych, zamawiający powinien szczegółowo badać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę i to nie tylko ze względu na ewentualny obowiązek rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, ale również z uwagi na odpowiedzialność zamawiającego za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazanie zamawiającemu niewłaściwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).”

W innym z kolei wyroku Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła pogląd, że zamawiający nie jest związany interpretacją podatkową istotną dla obliczenia ceny. Ocena prawidłowości oferty, w tym ocena prawidłowości obliczenia ceny, wymaga bowiem dokonania każdorazowo wykładni przepisów podatkowych (regulacji dotyczących stawek podatku od towarów i usług) i nie wymaga się w tym zakresie pozyskiwania każdorazowo interpretacji podatkowych. Przyjmuje się, że zamawiający może z interpretacji pomocniczo skorzystać, lecz nie pozostaje związany jej treścią.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT w ofercie będzie skutkować jej odrzuceniem, w tym miejscu zwrócić uwagę jednakże należy na odrębne stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie z którego wynika, że brak jest podstaw do uznania wskazania nieprawidłowej stawki VAT jako błędu w obliczeniu ceny skutkującego odrzuceniem oferty.

Przedmiotowy wyrok został wydany w dniu 1 lutego 2011 r., sygn. akt: KIO 125/11, istotne jest jednakże, że został on wydany na gruncie specyficznego stanu faktycznego, gdyż w przedmiotowej sprawie na dzień otwarcia ofert obowiązywała inna stawka VAT niż w okresie realizacji umowy, zaś zamawiający nie określił stawki podatku od towarów i usług w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe doprowadziło więc do konkluzji, iż wykonawca składający ofertę winien w niej uwzględnić odpowiednią – jego zdaniem – stawkę podatku od towarów i usług, on to potem będzie wystawiał na rzecz zamawiającego fakturę (lub faktury) za wykonanie zamówienia/jego części. Powyższe oznacza, że przyjęcie w cenie towaru lub usługi takiej lub innej stawki podatku od towarów i usług jest wyłącznym uprawnieniem podatnika – wystawcy faktury (czyli wykonawcy na gruncie zamówień publicznych).

Błędne wskazanie stawki podatku od towarów i usług, jakkolwiek niewątpliwie wpływa na cenę w rozumieniu ustawy o cenach, to nie stanowi błędu w obliczeniu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest ono bowiem raczej wynikiem błędu co do prawa, będącego następstwem nieznajomości regulacji prawa podatkowego obowiązującego w tym zakresie.

Na podstawie powołanego orzeczenia nie można zatem uznać, że w każdym przypadku nieprawidłowa stawka VAT zawarta w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia, gdyż zasadnicze znaczenie ma tutaj stan faktyczny w jakim orzeczenie to zostało wydane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *