Obszary współpracy

W ramach doradztwa z zakresu zamówień publicznych oferujemy kompleksowe wsparcie Wykonawców:

1)  analiza dokumentów postępowania (treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ), w szczególności pod kątem możliwości złożenia oferty, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień umowy w celu zapobieżenia ewentualnym ryzykom oraz uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach,

2)    weryfikacja ofert konkurencyjnych wykonawców w podobnych postępowaniach w przeszłości,

3)  przygotowanie wniosków i ofert oraz wskazanie ścieżki postępowania w celu uzyskania zamówienia z ewentualnym podkreśleniem tych elementów oferty, które pozwolą na uzyskanie przewagi nad konkurencją,

4)  ocenę formalnoprawną zlecenia podwykonawcom części prac objętych zamówieniem publicznym, zasadności powstania na potrzeby postępowania konsorcjum bądź powołania się w postępowaniu na potencjał podmiotów trzecich,

5)    sporządzanie wyjaśnień, uzupełnień oraz wniosków składanych na wezwanie zamawiającego, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny,

6)    doradztwo dotyczące zagadnień pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

7)    ocenę zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych z powołaniem się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgów, Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Doradztwo Zamawiającym (niekoniecznie podmioty z sektora publicznego, np. beneficjenci funduszy UE) w zakresie:

  • kompleksowego przygotowania dokumentacji postępowania – SIWZ (konstrukcja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, podstaw wykluczenia wykonawców, należytego zabezpieczenia umowy, wadium, itp.), ogłoszenie o zamówieniu, formularze ofertowe, umowy o zamówienie publiczne, protokoły odbioru,
  • udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie postępowania,
  • dokonanie oceny ofert złożonych w postepowaniu, w tym analiza zasadności odrzucenia oferty/ wykluczenia wykonawcy, wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, wezwanie do uzupełnienia oferty i wyjaśnienia jej treści,
  • przygotowanie odpowiedzi na odwołania złożone przez wykonawców z powołaniem się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgów, Trybunału Sprawiedliwości UE.

Inne potencjalne obszary działalności:

  • przygotowanie zastrzeżeń do wyników kontroli postępowań udzielanych w ramach funduszy unijnych instytucji pośredniczących bądź zarządzających – potencjalni klienci beneficjenci programów POWER, Innowacyjna Gospodarka, POPC, Regionalnych Programów Operacyjnych, Inteligentny Rozwój, POIiŚ, itp.
  • kompleksowe przygotowywanie postępowań planowanych do przeprowadzenia w trybie rozeznania rynku i zasady konkurencyjności oraz trybach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym umów o udzielenie zamówień publicznych-– potencjalni klienci beneficjenci programów POWER, Innowacyjna Gospodarka, POPC, Regionalnych Programów Operacyjnych, Inteligentny Rozwój, POIiŚ, itp.
  • doradztwo w zakresie sporu pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie realizacji zmówienia publicznego, w szczególności w zakresie dopuszczalności zmian umowy i modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia – potencjalni klienci wykonawcy, zamawiający.