Podstawy wykluczenia wykonawców – zamówienia publiczne.

Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
3 października 2017
Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.
5 maja 2018

Ustawa prawo zamówień publicznych reguluje udzielanie zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, jej przepisy określają zatem zasady i tryb udzielania zamówień, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Większość przepisów zawartych w ustawie ma charakter bezwzględnie obowiązujący, zamawiający nie może zatem w odmienny sposób uregulować postępowania, lecz musi wprost stosować regulacje zawarte w ustawie, przykładem zaś takiej regulacji jest przepis stanowiący o przyczynach wykluczenia wykonawcy.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo przeciwko środowisku, handel ludźmi, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sprzedajność, przekupstwo, płatną protekcję, nakłanianie do głosowania, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, pośrednictwo w ustalaniu wyniku bądź przyjęcie lub udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo polegające na powierzeniu wykonywania pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź w warunkach szczególnego wykorzystania; wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za powyżej wskazane przestępstwo.

Ponadto wykluczeniu podlega wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne oraz wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ustawa przewiduje ponadto jeszcze kilka fakultatywnych powodów wykluczenia wykonawców z postępowania. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *