Uzupełnienie dokumentów przetargowych.
20 maja 2018
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia?
16 sierpnia 2018

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i może być wniesione przez każdego wykonawcę, który brał udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Żeby jednakże skutecznie złożyć odwołanie, pamiętać należy nie tylko o zachowaniu wymogów formalnych, każde odwołanie powinno bowiem wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, lecz przede wszystkim zachować należy ustawowy termin do jego wniesienia.

Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wskazują kilka terminów do wniesienia odwołania oraz różnie określają dzień rozpoczęcia biegu terminu, w zależności od tego czego odwołanie dotyczy.

Odwołanie wnosi się więc np. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – gdy zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bądź w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – gdy zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

W sytuacji, gdy koniec terminu do wykonania czynności, a więc także do wniesienia odwołania, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, jeśli więc termin upływa w sobotę, to wykonawca skutecznie może złożyć odwołanie jeszcze w poniedziałek, taka sama zasada obowiązuje np. w postępowaniu cywilnym, pamiętać jednakże należy, że w prawie zamówień publicznych zupełnie odmiennie pojmowane jest samo wniesienie odwołania.

Otóż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, dla oceny czy odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu decydujące znaczenie ma data faktycznego wpływu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Bez znaczenia natomiast pozostaje data nadania odwołania w placówce pocztowej. Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie przewidują bowiem złożenia odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego, brak jest bowiem domniemania, że złożenie odwołania w placówce pocztowej jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Izby. Nie jest to więc równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Ustawodawca nie przewidział ponadto jakiejkolwiek możliwości przywrócenia terminu na wniesienie odwołania, niezależnie od przyczyn, które spowodowały uchybienie temu terminowi. Terminy na wnoszenie odwołań mają charakter zawity i nie podlegają przywróceniu, brak jest też podstaw do zastosowania posiłkowo przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są więc wysoce sformalizowane, a przesłanki odrzucenia odwołania są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, upływ terminu powoduje utratę prawa do wniesienia odwołania.

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. JACEK SOSNOWSKI ŚWIADCZY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *