Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia?
16 sierpnia 2018
Jak sprawdzić ofertę konkurencji i znaleźć w niej błędy.
7 października 2018

Zasady udzielania zamówień w trybie zamówień publicznych uregulowane zostały ustawą o tej samej nazwie, czyli prawem zamówień publicznych, i większość z nich ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że jeśli wykonawca nie spełni warunków wymaganych ustawą, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

Przyczyn odrzucenia oferty może być wiele, przepisy wprost bowiem stanowią, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli np. treść oferty jest niezgodna z ustawą, oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta zwiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztorysu bądź zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zasadą jest, że zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednym z takich kryteriów jest więc niewątpliwie cena, pamiętać jednakże należy, że zbyt niska cena za wykonanie zamówienia może skutkować odrzuceniem oferty.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia rażąco niskiej ceny, jednakże Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 2465/16, wskazała, iż „Cena rażąco niska jest ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających etc.” Zamawiający rozstrzygając zatem czy ma do czynienia z rażąco niska ceną powinien mieć na uwadze w szczególności rzeczywistą relację wartości świadczenia pieniężnego do wartości świadczenia niepieniężnego. Inny sposób dokonania badania zaoferowanej w danym postępowaniu przez wykonawcę ceny może prowadzić do krzywdzącego innych wykonawców działania zamawiającego. Co istotne, podstawą skutecznego odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny jest wyłącznie sytuacja, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie zaś gdy cena części składowej oferty jest niska. Powyższe potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. Akt: 2467/17, stanowiąc, że „prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych”.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca z kolei ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, przy czym zamawiający może kilkukrotnie wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, skierowanie powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego nowe wątpliwości.

Ponowienie wezwanie nie może jednak stanowić „ratowania” oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty. Zamawiający nie może wzywać wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby to bowiem do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. Niedopuszczalne zaniżenie ceny za wykonanie usługi, niepozwalające wykonać zamówienia przy pokryciu wszelkich niezbędnych kosztów, jest okolicznością uzasadniającą uznanie ceny za rażąco niską i jej odrzucenie.

Kancelaria adwokat Sosnowski adwokaci i radcowie prawni zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zamówień publicznych na terenie całego kraju. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr (22) 2951294 lub e-mail:  sekretariat@adwokatjsosnowski.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *