kancelaria obsługa przetargów

18 stycznia 2017

Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ?

Zasadą jest, że oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ulega odrzuceniu, jednocześnie inny przepis ustawy prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający […]