kancelaria zamówienia publiczne warszawa

22 września 2018

Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia – zamówienia publiczne.

Zasady udzielania zamówień w trybie zamówień publicznych uregulowane zostały ustawą o tej samej nazwie, czyli prawem zamówień publicznych, i większość z nich ma charakter bezwzględnie obowiązujący, […]
14 maja 2018

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Fakt, że oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o zamówienia publiczne nie oznacza jeszcze, że postępowanie to się zakończyło i zostanie z danym wykonawcą zawarta umowa, […]
5 maja 2018

Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jest jawne, wyjątki od tej zasady może jednakże wprowadzić sam zamawiający, ustawa przyznaje mu bowiem prawo […]