obsługa prawna zamówienia publiczne

20 maja 2018

Uzupełnienie dokumentów przetargowych.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń wymaganych ustawą, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających określone okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, […]
5 maja 2018

Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jest jawne, wyjątki od tej zasady może jednakże wprowadzić sam zamawiający, ustawa przyznaje mu bowiem prawo […]