sprzeciw od wyniku przetargu

27 maja 2018

Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie […]