Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!
14 maja 2018
Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?
27 maja 2018

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń wymaganych ustawą, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających określone okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź gdy oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wskazany przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że zamawiający musi wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub usunięcia zauważonych braków, istotne jednak jest, że nie wszystkie dokumenty będą podlegać wskazanej regulacji, a więc nie zawsze będzie możliwe złożenie wyjaśnień przez wykonawcę, gdyż ustawa wprost stanowi, o wyjaśnienie których dokumentów i oświadczeń zamawiający może się zwrócić.

Zacytowana regulacja znajduje swe zastosowanie wyłącznie bowiem wobec dokumentów o charakterze podmiotowym, dokumentów o charakterze przedmiotowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie postępowania, a nie do sanacji braków w treści oferty. 

Na podstawie powołanego powyżej uregulowania, zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień przede wszystkim wtedy, gdy zachodzą braki w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczyć może również dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego i brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Ponadto, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wezwanie do uzupełnienie dokumentów na podstawie omawianego uregulowania powinno nastąpić z dokładnym określeniem, w jaki sposób zamawiający oczekuje uzupełnienia dokumentów oferty, a przytoczenie w tym zakresie jedynie odnośnych podstaw prawnych jest niewystarczające.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się bowiem, że w treści wezwania, jeżeli dotyczy dokumentów podmiotów trzecich, powinno być zawarte, że o ile wykonawca nie jest zdolny uzupełnić braków, to zamawiający żąda, aby zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

Co istotne, poprawianie dokumentów na gruncie wskazanego przepisu może mieć miejsce jednokrotnie. Za takim stanowiskiem jednoznacznie opowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w wyroku z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 821/17 stanowiąc, że „ponowne wezwanie do uzupełnienia tych samych informacji jest nieuprawnione, wobec możliwości jednokrotnego zastosowania trybu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie uzupełniania dokumentów. Kolejne wezwanie do uzupełnienia w tym samym zakresie narusza art. 26 ust. 3 ustawy oraz zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców”.

Istotne ponadto jest, że zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków. Zgodnie bowiem z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2017 r., sygn. Akt: KIO 620/17: „prawidłowe wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) z powodu niewykazania warunków udziału w postępowaniu musi być poprzedzone prawidłowym, jasnym i precyzyjnym wezwaniem do usunięcia braków skierowanym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, co jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego. Wykonawca kwestionując czynność wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, ma prawo do kwestionowania uprzedniej czynności w zakresie wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy”. Zacytowany wyrok zachowuje swą aktualność pomimo iż obecnie wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *