Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.
5 maja 2018
Uzupełnienie dokumentów przetargowych.
20 maja 2018

Fakt, że oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o zamówienia publiczne nie oznacza jeszcze, że postępowanie to się zakończyło i zostanie z danym wykonawcą zawarta umowa, możliwe bowiem jest, że inni wykonawcy złożą odwołanie. Odwołanie przysługuje jednakże wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, zaś wnosi się je do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła ponadto kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zamawiający z kolei podejmuje dalsze czynności wobec pozostałych wykonawców, w tym wobec wykonawcy, który wygrał postępowanie.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może z kolei zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawca na zgłoszenie swego przystąpienia do postępowania odwoławczego ma bardzo mało czasu, bo tylko 3 dni, zaś termin ten liczy się od dnia otrzymania kopii odwołania, czyli w praktyce niekoniecznie od dnia w którym wykonawca faktycznie z odwołaniem się zapoznał.

Zgodnie bowiem z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt: KIO 2715/14, „datą otrzymania przez wykonawcę oświadczenia zamawiającego przekazywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dzień dotarcia oświadczenia do skrzynki poczty elektronicznej wykonawcy, data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego. Datą otrzymania wezwania do przystąpienia i kopii odwołania jest dzień, w którym wykonawca ma możliwość zapoznania się z treścią pisma zamawiającego, a nie data w której wykonawca dokonuje otwarcia korespondencji”, jeśli więc zamawiający wysłał do wykonawcy odwołanie pocztą elektroniczną w piątek wieczorem, to termin dla wykonawcy do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego biegnie od piątku, a nie np. od poniedziałku, mimo iż dopiero w poniedziałek wykonawca zapoznał się z otrzymaną korespondencją. Obowiązkiem wykonawcy jest więc takie zorganizowanie sobie pracy by, aby dowiedzieć się o otrzymaniu kopii odwołania możliwe jak najszybciej.

Zgłoszone przystąpienie musi być ponadto wniesione w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem cyfrowym) i jednocześnie być czynnością wykonawcy zdziałaną przez osobę upoważnioną do podejmowania czynności prawnych w imieniu wykonawcy.

Zgłoszenie będzie natomiast skutecznie wniesione, gdy w wyznaczonym terminie, czyli w ciągu 3 dni, doręczone zostanie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. W tym względzie również wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza stanowiąc, że dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego znaczenie ma data doręczenia zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z czym zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego nie może zostać przesłane za pośrednictwem faksu. Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia skutkować z kolei będzie wygaśnięciem prawa do wniesienia tego środka ochrony prawnej, gdyż termin na jego wniesienie ma charakter terminu zawitego i nie podlega przywróceniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *