Podstawy wykluczenia wykonawców – zamówienia publiczne.
3 marca 2018
Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!
14 maja 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jest jawne, wyjątki od tej zasady może jednakże wprowadzić sam zamawiający, ustawa przyznaje mu bowiem prawo do ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, lecz tylko w przypadkach określonych w ustawie, a ponadto zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.

Ponadto, nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, żeby jednakże doszło do zastrzeżenia tajemnicy, wykonawca musi dopełnić formalności wskazanych w ustawie, choć i tak wszystkich informacji utajnić nie może.

Zgodnie z regulacjami ustawy prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zatem tajemnicę stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja ma charakter technologiczny, techniczny jeśli dotyczy sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania.

Za informację organizacyjną przyjmuje się całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być ujawniona do wiadomości publicznej, co oznacza, że nie może to być informacja znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.

Żeby jednakże owe informacje nie uległy ujawnieniu wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się natomiast, że dla „wykazania” często nie wystarczą same deklaracje i twierdzenia, i wówczas wykonawca jest zobowiązany nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić, czy choćby uprawdopodobnić, ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa.

To od charakteru i rodzaju informacji, jak i innych okoliczności dotyczących danej informacji, jak i wykonawcy, będzie zależało to czy dla „wykazania” wystarczą jedynie wyjaśnienia z powołaniem się na uwarunkowania gospodarcze, geopolityczne, na zasady działania na danym rynku, itp, czy też konieczne będzie przedstawienie konkretnych dowodów, np. umów, koncepcji, raportów, itd.

Czasem wystarczy odwołanie się do pewnych zdarzeń i związanych z nimi okoliczności, np. odwołanie się do faktu zawarcia konkretnej umowy w oznaczonej dacie z danym podmiotem i odniesienie się do niektórych postanowień takiej umowy.

Pamiętać jednakże należy, że wykonawca nie może zastrzec wszystkich informacji, ustawa wprost bowiem stanowi, że podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W orzecznictwie przyjmuje się natomiast, że nie może być skutecznym zastrzeżenie informacji co do ceny prezentowanej w formularzach cenowych, łącznie stanowiącej cenę brutto oferty podawanej na otwarciu ofert. Informacje dotyczące ceny należy bowiem interpretować jak najszerzej, co oznacza, że nie odnosi się wyłącznie do podanej ceny całkowitej oferty, ale także cen jednostkowych, które nie mogą być przedmiotem skutecznego zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nie można również zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących ceny – kalkulacji na potrzeby danego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, brak jest uzasadnienia dla zastrzeżenia, jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji, które ukrywane są tylko przed innymi wykonawcami w postępowaniu, a staną się jawne po podpisaniu umowy z zamawiającym.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością, która chroniona jest przez przedsiębiorcę przez cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do dnia podpisania umowy. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią również dokumenty stanowiące wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, lecz wynagrodzenia uzgodnione z personelem korzystają z ochrony poufności, albowiem możliwe jest dokonanie takiego zastrzeżenia, jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *